Аналітична довідка моніторингу міської цільової соціальної програми протидії туберкульозу на 2012 – 2016 роки в межах проекту «Здоров’я громади – під контроль громадськості».

 

Робоча група проекту, який реалізує ВБО «Ініціатива заради життя» за підтримки ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій», розпочала моніторинг виконання міської цільової соціальної програми протидії туберкульозу з січня поточного року. За цей час вдалося, по-перше, привернути увагу відповідальних до аналізу виконання міської цільової соціальної Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013 -2016 роки. По-друге, ми домоглися прийняття розпорядження міського голови про проведення громадської експертизи діяльності виконавчих органів міської ради з питань протидії захворюванню на ТБ. Крім того, ми провели тренінги для медичного персоналу з питань АКСМ-старатегії , як компоненту Програми протидії ТБ, і впевнилися, що це корисний і актуальний захід: медичний персонал первинної ланки з різних причин обмежений у доступі до інформації з протидії ТБ.
Один із шляхів моніторингу виконання програми – збір інформації з питань виконання програми. Для цього були направлені інформаційні запити до виконавців програми, проведений аналіз інформації у відкритому доступі: рішень міської ради, її виконкому, розпоряджень міського голови, інформації міського управління охорони здоров’я.
Етап збору інформації надав змогу підготуватися до проведення громадської експертизи, зустрічей із керівництвом лікувальних закладів та управління охорони здоров’я.
Робоча група проекту здійснила два моніторингові візити до закладів охорони здоров’я – міського протитуберкульозного диспансеру та центру первинної медичного допомоги №3. Під час візитів були надана пропозиції щодо вдосконалення організації інфекційного контролю та підготовки медичного персоналу загальної мережі питанням профілактики ТБ.
Важливою складовою моніторингу програми була громадська експертиза діяльності виконавчих органів міської ради з питань протидії захворюванню на ТБ. Проведення експертизи проходило із певними складнощами: первинна інформація на заявку про проведення експертизи була підготовлена виконавчими органами неякісно
В ході громадської експертизи нам вдалося домогтися від виконавчих органів, задіяних в реалізації міської цільової соціальної програми протидії туберкульозу, якісного аналізу її виконання.
Під час проведення громадської експертизи встановлено:
1. Діяльність виконавчих органів міської ради з протидії захворюванню на туберкульоз обумовлюється вимогами чинного законодавства України, зокрема Законами України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз», «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки».
Координацію діяльності міських органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських та благодійних організацій та інших установ, організацій, здійснює дорадчо-консультативний орган – Координаційна рада з питань боротьби з наркоманією, незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, алкоголізмом, захворюваннями на СНІД та туберкульоз при виконкомі Миколаївської міської ради.
У цілому ж міжвідомчу та міжсекторальну координацію з реалізації державної політики протидії туберкульозу на міському рівні можна вважати задовільною.
2. Державна політика у сфері протидії туберкульозу у місті реалізується шляхом впровадження Програми, яка визначила пріоритетні завдання та напрямки діяльності, враховуючи складну ситуацію із захворюваністю на туберкульоз в м. Миколаєві.
Метою Програми є поліпшення епідеміологічної ситуації в напрямі зменшення загальної кількості хворих на туберкульоз, зниження рівня захворюваності та смертності від нього, ко-інфекціі (туберкульоз/ВІЛ-інфекція), темпів поширення мультирезистентного туберкульозу шляхом реалізації державної політики, що ґрунтується на принципах забезпечення загального та рівного доступу населення до якісних послуг з профілактики, діагностики та лікування туберкульозу.
Виконання Програми дасть змогу:
– знизити захворюваність на туберкульоз відповідно до 73,0 на 100 тис. населення;
– забезпечити повне одужання 70 відсотків хворих з новими випадками туберкульозу;
– знизити кількість хворих з повторним лікуванням та зменшити відсоток відривів від лікування;
– знизити на 10% рівень смертності від ВІЛ-асоційованого туберкульозу шляхом забезпечення мультидисциплінарного підходу у наданні медичної допомоги пацієнтам з туберкульозом на ВІЛ-інфекцію.
Для виконання поставлених завдань та досягнення очікуваних результатів Програмою розроблено 30 відповідних заходів.
Виконавцями Програми відповідно до паспорту програми є лікувальні заклади охорони здоров’я міста та міський протитуберкульозний диспансер.
На епідемічну ситуацію щодо туберкульозу впливають такі різноманітні фактори, як рівень соціально-економічного розвитку та рівень життя і соціальної захищеності населення, доступність та ефективність надання населенню медичної допомоги, ступінь санітарної освіченості і культури громадян та інші. З даними фахівців Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського успішне подолання епідемії туберкульозу тільки на 15-20% залежить від медичної складової. Решта – від того, як вирішуються економічні та соціальні проблеми. Водночас міська Програма протидії захворюванню на туберкульоз є переважно вузькоспеціалізованою медичною програмою спрямованою на долання наслідків хвороби. До вирішення проблем туберкульозу в місті не залучені департамент праці та соціального захисту населення, управління освіти, центр соціальних служб для молоді, громадські організації, які по окремим напрямкам своєї діяльності теж ведуть роботу з профілактики туберкульозу. В Програмі не передбачається інтегрування медичних, медико-соціальних, соціально-економічних культурно-освітніх і інших заходів для забезпечення комплексного характеру протидії туберкульозу.
В цілому Програма розроблена у відповідності до Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання (наказ Мінекономіки України від 04.12.2006 № 367). Слід зазначити, що Програмою передбачена організація контролю за її виконанням, а також наявність моніторингу та оцінки її впровадження. Разом з тим інформація про хід реалізації Програми не була розміщена на офіційних веб-сайтах міської ради та управління охорони здоров’я.
Експертизою відзначено, що і побудова Програми містить певні недоліки. Так, у розділі 1визначено завдання про підготовку психологів та соціальних працівників з питань надання інтегрованої допомоги, а зміст заходу – «навчання фахівців з питань моніторингу»; визначено завдання – «Кількість фахівців, які пройшли навчання з питань моніторингу виконання та оцінки заходів..», а зміст заходу – «Підвищення якості виконання та оцінки заходів протидії захворюванню на туберкульоз та покращання якості лікування хворих на туберкульоз» і інші невідповідності критеріїв та заходів програми поставленим цілям.
3. Відповідно до паспорту Програми загальна її вартість становить 6762,0 тис. грн., в тому числі у 2013р. – 3542, 0 тис. грн., в 2014р. – 1060,0 тис. грн. При цьому визначено, що джерелами фінансування Програми є кошти державного, міського та інші неідентифіковані джерела. За рахунок коштів міського бюджету визначено фінансування лише для 11 з 30 запланованих заходів (36,7% від загальної кількості) та по 5 заходам, або 16,7% від загальної кількості передбачено надання додаткових розрахунків. За рахунок коштів державного бюджету передбачається фінансування 3 заходів (9,9% від загальної кількості), за сприяння неурядових громадських організацій планується проведення 6 заходів (20% від загальної кількості) та ще 5 заходів програми не потребують фінансування.
Згідно наданих документів за рахунок усіх джерел фінансування на виконання Програми у 2013 році витрачено 1610,8 тис.грн. або 35,8% від плану, у тому числі за рахунок коштів міського бюджету при плані 942 тис.грн. профінансовано 655,4тис.грн. або 69,7% від запланованих, за рахунок коштів державного бюджету профінансовано заходів на суму 893,1 тис.грн. при запланованих 3493,1 тис.грн. або 25,6% та залучено 62,3 тис.грн. інших джерел фінансування при запланованих 55,3 тис.грн. або 112,7%.
Оскільки діючим законодавством не передбачено ведення головними розпорядниками бюджетних коштів фінансової звітності у розрізі прийнятих міською радою програм встановити реальну вартість реалізації Програми і прослідкувати фактичне її фінансування у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів та обсяги видатків не має можливості і, як наслідок, виникнення труднощів в оцінці її ефективності.
Наявна офіційна інформація про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2011 – 2014 роки (рішення Миколаївської міської ради від 30.12.2010 № 2/8), зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Миколаївської міської ради від 25.08.2011 № 8/3, від 20.12.2012 № 23/9, від 14.02.2013 № 25/16, від 17.10.2013 № 33/2, від 04.02.2014 № 37/6), Галузевої програми розвитку “Охорона здоров’я” м. Миколаєва на 2013-2017 роки, затвердженої рішення Миколаївської міської ради від 22.11.2012 № 22/4 також не містить інформацію щодо показників виконання міського бюджету у 2013 році в частині фактичного фінансування заходів Програми. Все це дає підстави для виникнення труднощів в оцінці її ефективності.
4. З точки зору ступеня досягнення запланованої мети Програми, слід визначити, що протягом 2013року та першого кварталу поточного року спостерігаються окремі покращення в епідемічній ситуації із туберкульозом: показник захворюваності на туберкульоз знизився з 76,5 на 100 тис. населення в 2012 році до 70.2 на 100 тис. населення у 2013 році, повне одуження хворих з новими випадками туберкульозу склало 75%, а рівень смертності від ВІЛ-асоційованого туберкульозу складає 12,8 (55осіб) проти 15,3 (66 осіб) в 2012 році.
Показник захворюваності серед дітей становить 5,6 на 100 тис. дит. населення, в 2012р. – 6,4 на 100 тис. дит. населення. Показник захворюваності серед підлітків становить 38,2 на 100 тис. дит. населення, в 2012р. – 33,1 на 100 тис. нас. За 2013 рік виявлено 301 хворий на туберкульоз (2012р. – 330 хворих), з туберкульозом легень – 258 (2012р. – 285), з бактеріовиділенням – 164 (2012р.-142), з деструкцією – 105 (2012р. – 113). За період 2013 року на туберкульоз захворіло 2 дитини (2012р. – 4) та 5 підлітка (2012р. – 5).
В той же час відмічається збільшення захворюваності на туберкульоз серед ВІЛ-інфікованих: вперше за 2013 рік виявлено з ВІЛ-асоційованим туберкульозом 91 особа, що становить 30,2% від всіх вперше виявлених (2012р. – 86 осіб, або 26,1%).
Ефективність по когортному аналізу складає 58,5% (вилікування вперше виявлених хворих) в зв’язку із збільшенням кількості хворих на на мультрезистентний туберкульоз у порівнянні із 2012 роком на 74% (2012р. – 47 осіб, 2013р. – 183 особи).
Явно недостатньо проведено туберкулінодіагностики серед дітей: у 2013 році підлягало туберкуліновим пробам 50771 дитина та 1402 підлітка, зроблено – 18516 дитині, що складає 36,5% (2012р. – 71,7%) та 1023 підліткам, що складає 73,0% (2012р. – 71,0%). Таке положення, згідно наданого міським управлінням охорони здоров’я звіту від 26.06.2014р., пояснюється тим, що медичними установами міста в 2013 році зазначена вакцина була закуплена на загальну суму 152,7 тис.грн. (42,2% від запланованих), але згідно до наказу Держслужби з лікарських засобів була направлена на карантин.
Протягом часу проведення експертизи нам не вдалося встановити контрольну чисельність в місті таких груп ризику, як бездомні та прибулі з місць позбавлення волі. Ні правоохоронні, ні соціальні установи не ведуть такої статистики. Тому ЦПСМД готують звіти про кількість таких осіб та відсоток обстежених вихорячи із кількості звернень таких осіб до медичної установи.
5. У контексті досягнення очікуваних результатів реалізації Програми слід зазначити таке:
• в місті розроблені та затверджені локальні протоколи з чітким розмежуванням обов’язків по виявленню та наданню протитуберкульозної допомоги населенню між фтизіатрами та лікарями ЛПЗ (наказ УОЗ ММР від 16.07.13 № 400-Л/1 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі», який доведено до відома усіх ЛПЗ міста;
• укомплектування лікарями фтизіатрами – 74,7% (план – 18,75 ставки, факт – 14 ставок);
• надання фтизіатричної допомоги здійснюється за дільничним принципом, відповідальними за виконання програми в лікувальних закладах є заступники головних лікарів з лікувальної справи ЛПЗ та завідуючі поліклінік лікарень. У 2013 році 24 лікаря або 88,9% від запланованих пройшли навчання на базі МПТД;
• кількість лікарів первинної ланки, які пройшли навчання з питань профілактики, діагностики та лікування туберкульозу у 2013 році склала 130 лікарів;
• фахівці з питань моніторингу та оцінки заходів навчання у 2013році не проходили (за Програмою 5 осіб);
• не виконані заходи програми щодо доукомплектування обладнанням МПДТ стаціонарним флюорографом, пересувним флюорографом, УЗД, ЕКГ, спірографом на загальну суму 2600 тис.грн, які передбачалось здійснити за рахунок коштів Держбюджету;
• навчання з впровадження Стандарту інфекційного контролю пройшли 4 лікаря з запланованих 16 осіб, або 25%;
• не функціонує міський центр моніторингу та оцінки впровадження заходів програми. Питання захворюваності на туберкульоз знаходиться на контролі в УОЗ ММР, заслуховується на оперативних та селекторних нарадах, медичних колегіях згідно затверджених планів. Збір інформації на ці наради від усіх ЛПЗ міста та МПТД здійснюється Міським інформаційно-аналітичним центром медичної статистики;
• За рахунок коштів фонду Р.Ахметова «Розвиток України» для впровадження електронного реєстру в МПТД придбано комп’ютер, який підключено до мережі інтернет, однак програма моніторингу туберкульозу не налагоджена;
• в місті не розроблений порядок забезпечення хворих, які не переривають лікування майновими та харчовими пайками. За інформацією Департаменту праці та соціального захисту населення така допомога виконавчими органами не надається;
• видатки на патогенетичне лікування хворих на туберкульоз профінансовано не в повному обсязі – на 20%.
На рівні координаційної ради при виконкомі Миколаївської міської ради існує міжвідомча співпраця органів місцевого самоврядування і громадського сектору. Керівники органів місцевого самоврядування демонструють розуміння і визнають роль інститутів громадянського суспільства, а неурядові організації, які працюють в сфері протидії туберкульозу, визнають важливість і необхідність тісної співпраці із органами місцевого самоврядування у виконанні Програми. Проте неурядові організації не є виконавцями міської Програми, хоча активно працюють над реалізацією програм профілактики туберкульозу серед різних груп ризику, підтриманих Глобальним фондом. Не запроваджується і механізм соціального замовлення на надання соціальних послуг громадським сектором, як механізм розвитку громадського суспільства і площина взаємодії органів місцевого самоврядування і громадського сектору.
Підсумки громадської експертизи були обговорені на засіданні міської координаційної ради і прийняті відповідні пропозиції до міської влади.
За підсумками громадської експертизи міським головою видано розпорядження і затверджені заходи з виконання пропозицій громадської експертизи.

Члени робочої групи провели робочі зустрічі із керівниками лікарняних закладів, керівництвом міського управління охорони здоров’я.
Хід моніторингу виконання міської цільової соціальної програми протидії туберкульозу висвітлювався на сайті організації, в соціальних мережах, сайтах міської ради та управління охорони здоров’я. Керівник проекту Яблоновська Т.О. виступала на міському радіо та телеканалі.
Про хід моніторингу діяльності виконавчих органів міської ради з питань протидії ТБ надавалася доповідь на міській координаційній раді.
Одне із завдань моніторингу – розробка і доповнення міської програми АКСМ-компонентом. Робочою групою підготовлені пропозиції для розгляду виконкомом із внесенням змін до міської програми і включенням до неї АКСМ-компоненту.
З метою поширення знань про АКСМ-стратегію та мотивації до її впровадження проведені тренінгові заняття із медичним персоналом первинної медичної ланки. Крім того учасникам тренінгів були представленні інформаційні матеріали, необхідні для планування, впровадження і оцінки ефективності заходів стандарту інфекційного контролю за туберкульозом на території обслуговування.
За підсумками вхідного анкетування учасники тренінгів відмічали, що більшість з них не приймає участь у розробці програм протидії туберкульозу, ВІЛ/СНІДу. Учасники тренінгів хочуть отримати додаткові знання та навички з питань впровадження заходів інфекційного контролю за ТБ на території обслуговування, як компоненту програми протидії туберкульозу.
Учасники тренінгів щиро дякували за можливість прийняти участь у тренінгу з питань, які раніше не були повсякденно в полі зору медичного персоналу рівня старших та дільничних медичних сестер.
В цілому моніторинг діяльності виконавчих органів міської ради в питаннях протидії туберкульозу надав можливість підготувати пропозиції для підготовки проекту рішення виконкому щодо внесення змін і доповнень цільової соціальної міської програми протидії ТБ на 2012 – 2016 роки.